Rosa Socorregut
Dietista Nutricionista a Sabadell - Rosa Socorregut


Política de privacitat


La present Política de Privadesa està destinada a informar als usuaris del Lloc web respecte de l'ús i tractament per part de ROSA M SOCORREGUT de les dades que li són facilitats, complint amb les disposicions i requisits del Reglament (UE) 2016/679 General sobre Protecció de Dades Personals.

Mitjançant la lectura de la present Política de Privadesa, que ha estat redactada de forma clara i senzilla per facilitar la seva comprensió, l'usuari queda informat sobre la forma en la qual ROSA M SOCORREGUT recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitats a través del Lloc web http://www.rsdietistanutricionista.com, així com els que en un futur poguessin recaptar-se, determinant lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals.

Responsable del tractament

Les dades de caràcter personal que es poguessin recaptar directament de l'interessat seran tractats de forma confidencial per ROSA M SOCORREGUT, amb domicili a Sant Quirze del Vallès (Barcelona), c/ Nesprer 17 (C.P.:08192), telèfon 667.618.7393 i adreça electrònica info@rsdietistanutricionista.com

Legitimació

Per al tractament de la seva informació personal ens basem en la legitimació bé per al compliment d'un contracte, si ho hi hagués, per al compliment d'un interès legítim o sobre la base del propi consentiment prestat de forma lliure, inequívoca i explicita, pels usuaris.

Categories de dades, període de conservació i cessió a tercers de dades personals
Les categories de dades que seran tractats per ROSA M SOCORREGUT corresponen a dades facilitades pels propis interessats en els camps oberts dels formularis del Lloc web, tals com a dades de contacte i/o dades identificatives.

En cas que l'usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el seu consentiment i es compromet a traslladar-los la informació continguda en aquesta Política de Privadesa, exonerant a ROSA M SOCORREGUT de qualsevol responsabilitat.

Les dades seran conservades durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per les quals van ser recaptats, tret que l'usuari sol·liciti la seva supressió, s'oposi al tractament o arrebossat el seu consentiment.

Les seves dades no seran cedits a tercers ni transferits internacionalment, sense perjudici de l'oportuna comunicació a Administracions Públiques o autoritat competent per imperatiu legal.

Obligatorietat de facilitar les dades

Les dades sol·licitades en el formulari de contacte del Lloc web són, amb caràcter general, obligatoris, excepte es disposi el contrari, a fi i a l'efecte de complir amb les finalitats establertes.

Finalitats del tractament

Les dades personals recaptades seran tractats per ROSA M SOCORREGUT amb la finalitat de:

     - Gestionar les seves sol·licituds de contacte a través dels canals disposats per a això en el Lloc web, a fi i a l'efecte de fer efectiva la prestació dels serveis que constitueixen la nostra activitat principal.
     - Gestionar comunicacions electròniques amb informació relativa a promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als usuaris.

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formulari electrònic, seran tractats segons la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i en tot cas, tindran caràcter de confidencial per a ROSA M SOCORREGUT en gestionar aquesta informació.

Responsabilitat de l'usuari

L'usuari garanteix ser major d'edat i que les dades que facilita a ROSA M SOCORREGUT són veritables, exactes, complets i actualitzats. A tals efectes, l'usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i es compromet a mantenir actualitzada la informació facilitada de tal forma que responsa a la seva situació real.

L'usuari garanteix haver informat als tercers dels qui hagi proporcionat les seves dades personals, si escau, amb prèvia autorització de facilitar-los per a les finalitats que es detallen.

Comunicacions promocionals

La realització de comunicacions promocionals detallades a l'apartat de “Finalitats del tractament” de la present Política de Privadesa, es dirigirà única i exclusivament a aquells usuaris que no haguessin manifestat prèviament la seva negativa a la recepció de les mateixes.

En el cas que l'usuari desitgi deixar de rebre comunicacions promocionals, pot tramitar la seva sol·licitud de baixa del servei en la següent adreça de correu electrònic: info@rsdietistanutricionista.com.

Drets dels interessats

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, limitació i oposició al seu tractament davant ROSA M SOCORREGUT en l'adreça electrònica info@rsdietistanutricionista.com o en el Telf.: 667.618.739.

Mesures de seguretat

ROSA M SOCORREGUT tractarà les dades dels usuaris a tot moment de forma absolutament confidencial i guardant secret dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa legal vigent, adoptant a aquest efecte quantes mesurades resultin necessàries per garantir la seguretat de les seves dades i evitar així la seva modificació, pèrdua, alteració o accés no autoritzat.

Canvis en la política de privadesa

ROSA M SOCORREGUT, a l'efecte de complir amb els requisits legals i adequar-se a canvis normatius, es reserva el dret de realitzar modificacions en la seva política de privadesa.



Membre nº 1564 de la Associació Espanyola de Dietistes Nutricionistes
Academia española de Nutrición y Dietética
Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricioniestes de les Illes Balears